ЗАПОВЕД № 279 / 18.6.2009г.
за изпълнение на парично задължение       
по чл. 410 ГПК       
гр. Карнобат, на 18.06.09 г.  
     

 

 

Районен съд гр. Карнобат, гражданско отделение, в проведеното на 18.06.09 г. в закрито разпоредително заседание по Ч.гр.д. № 308/2009 г. по описа на съда за, докладвано от Димитър Маринов – районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

Длъжникът Г.Н.Г., ЕГН ********** ***, обл. Б., ул. ***

да заплати на кредитора

            ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС” АД със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявана от законния й представител С.Х.С., тел. ***, чрез пълномощника С.С.Ч. ***

сумата от 1353,57 лв. /хиляда триста петдесет и три лева и 57 ст./, от която главница в размер на 1017,72 лв. /хиляда и седемнадесет лева и 72 ст./ представляваща  задължение по договор за издаване на кредитна карта „MASTERCARD” от *** г., наказателна лихва в размер на 335,85 лв. /триста тридесет и пет лева и 85 ст./ за период от 27.06.2007 г. до 15.05.2009 г., ведно със законната лихва  върху  главницата от 1017,72 лв., начиная от  датата на  постъпване  на заявлението – 28.05.2009 г. до  окончателното изплащане, както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 777 лв. /седемстотин седемдесет и седем лева/.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства:

            По силата и при условията на Договор за издаване на кредитна карта „MASTERCARD” от ***  „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД гр. *** , е предоставила на Г.Н.Г., ЕГН ********** ***, обл. Б., ул. ***, банков кредит под формата на кредитен лимит в размер на 1000 лв.

            Картодържателят Г.Н.Г. е усвоявал суми от предоставения кредитен лимит, като задълженията му към 15.05.2009 г. към „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД са в общ размер на 1353,57 лв., от които главница – 1017,72 лв. и лихва за забава върху главницата от 27.06.2007 г. до 15.05.2009 г. – 335,85 лв.             Длъжникът не е изпълнил договорните си задължения относно погасяване на дължимите суми, съгласно чл. 17 до 21 включително, от Общите условия на „ОББ” АД за дебитни и кредитни карти, които общи условия съгласно чл. 9.1 картодържателят с полагане на подпис под Договора за предоставяне на кредитна карта е потвърдил, че са му предадени и ги е приел.

            Съгласно чл. 42 от Общите условия на „ОББ” АД за дебитни и кредитни карти, поради неплащане на две поредни погасителни месечни вноски, банката е реализирала правото си да направи предсрочно изискуем целия ползван кредит, без да е необходимо за това да уведомява предварително картодържателя.

            По силата и при условията на Рамков договор за застраховка № 000-8-009/0010557-А, сключен между ЗК „Лев Инс” АД и „Обединена българска банка” АД, ЗК „Лев Инс” АД покрива неплащане на дължими от страна на картодържателя погасителни вноски към застрахования – „ОББ” АД.

            Поради нeплащане от страна на картодържателя съгласно клаузите на сключения договор за застраховка „ОББ”АД е предявила пред ЗК „Лев Инс” АД претенция за изплащане на дължимите от картодържателя суми. В застрахователното дружество е заведена щета под № 1611610010/2007 г. по Общи условия на застраховка „Кредити” и Специални условия по застраховка „Кредит погасяване на части” /Потребителски кредит/ и съгласно Рамков договор за застраховка № 000-8-009/0010557 – А за изплащане на застрахователно обезщетение за картодържатели неизпълнили договорните си задължения към „ОББ” АД.

            По настъпилото застрахователно събитие – неплащане на дължими от страна на картодържателя погасителни вноски към застрахования – „ОББ” АД, ЗК „Лев Инс” АД е изплатила на „ОББ” АД обезщетение в размер на 1017,72 лв. за картодържател Г.Н.Г..

            Изплащането на застрахователното обезщетение е извършено в съответствие с чл. 12.2 от Рамковия договор – служебно от „ОББ”АД от сметката на застрахователното дружество,  разкрита при банката, за което ЗК „Лев Инс” АД е дала съгласие за плащането.

            По силата на чл. 402, ал. 1 от ТЗ /отм./ и чл. 213, ал. 1 от КЗ, с изплащане на застрахователното обезщетение по имуществена застраховка „Кредити” – „Кредит погасяване на части” /Потребителски кредит/, ЗК „Лев Инс” АД встъпва в правата на застрахования против причинителя на вредата до размера на изплатеното обезщетение по имуществената застраховка. „ОББ” АД издава суброгационно писмо на ЗК „Лев Инс” АД, по силата на което застрахователят встъпва в правата на удовлетворения кредитор спрямо картодържателя.

 

Присъдената сума може да бъде внесена по банкова сметка на кредитора:

Юробанк и ЕФ ДЖИ – кл. Варна, IBAN: ***

      

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 42 ал. 2 от ГПК  разпореждам издадената заповед за изпълнение да бъде връчена на длъжника от частен съдебен изпълнител, избран от кредитора, като разноските за това да се поемат от ЗК “Лев Инс”АД гр. С., за което да се съобщи писмено на кредитора ЗК “Лев Инс”АД гр. С.

 

 

Важна информация за длъжника       

      Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:       
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.       
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.       
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.       
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.       
5. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.       
      

                                                          
                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                  /Д. МАРИНОВ/