ЗАПОВЕД № 278 / 18.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 18.06.2009 г.

Районен съд - Карнобат, Гражданска колегия в проведеното на 18.06.2009 г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 408/2009 г., докладвано от ДИМИТЪР МАРИНОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът И.С.П., ЕГН **********,***

да заплати на

кредитора „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, ЕИК*** със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от Н. Й. С. с ЕГН ********** – изпълнителен директор, тел.:***,  чрез пълномощника юрисконсулт З.В.И. с ЕГН **********,*** – Д. К., по банкова сметка: IBAN *** -  РАЙФАЙЗЕН БАНК

 

сума от 811,40 лв. /осемстотин и единадесет лева и 40 ст./, представляваща задължение по запис на заповед от 13.10.2008 г., ведно със законната лихва, считано от 17.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/ - разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства: Редовен от външна страна запис на заповед, издаден от длъжника в полза на кредитора на 13.10.2008 г., предявен на длъжника на 01.06.2009 г., удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане на кредитора срещу длъжника за сумата от 1014,40 лева /хиляда и четиринадесет лева и 40 ст./.    

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /