Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 77 / 17.6.2009г.

17.06.2009 година                     град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седемнадесети юни две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                      Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                        2..........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.…….........................................

Прокурор.................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ.……….……

Гражданско дело номер.......407.........по описа за............2009............година

         Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 30 ал. 1, във връзка с чл. 29 т. 8 от Закона за закрила на детето.

         Постъпила е молба от директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К., обл. Б. с която същият моли съда да постанови решение с което да прекрати настаняването на малолетното дете Х. Л. С. с ЕГН ********** ***, обл. Б. и да го настани в семейството на г-жа С. С. С.

         В съдебно заседание директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К.  изразява становище, че желае молбата да се уважи, тъй като прекратяването на настаняването е изцяло в интерес на детето.

         Районния прокурор редовно призован не се явява в съдебно заседание.

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Видно от приетото като доказателство по настоящото дело копие от удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № ***, издадено от Община гр. Б. е, че малолетното дете Х. Л. С. е родено на *** от родители: майка – Л. Д. С., а баща - неизвестен.

         Видно от приетите по делото писмени доказателства, а именно: удостоверение за раждане на детето Х. Л. С., писмо вх. № ЗД-242/0062 от 24.11.2008 г. на Д”СП” гр. А., молба от С. С. С. до директора на Д”СП” гр. А., с която заявява желанието си да поеме грижи за отглеждането и възпитанието на детето Х. Л. С., декларация от С. С. С. за съгласие за настаняване на детето в семейството й, социален доклад на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К. за промяна на мярката за закрила спрямо детето Х. Л. С. и  заповед № 25 от 03.12.2008 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К. за временно прекратяване на настаняването в ДДУИ – с. Искра и настаняване в семейство на роднини, съдът установи следното:

Малолетният Х. Л. С. е роден в гр. Бургас на *** от родители: майка – Л. Д. С. с ЕГН ********** и баща – неизвестен. След раждането си детето е било приведено в ДМСГД гр. Бургас с решение № ***, постановено по гр.д. № *** на Бургаския районен съд. На *** г. майката на малолетното дете е подписала нотариално заверена декларация рег. № ***, чрез която е изразила съгласието си детето й Х. Л. С. да бъде осиновено. Поради навършване на три годишната възраст, невъзможността за реинтеграция в семейна среда и необходимостта от специфични грижи, предвид установената диагноза – *** на детето, същото е било настанено в ДДУИ „Св. Екатерина” с. И. със заповед № *** на директора на Д”СП” – К., а по-късно и с решение № *** на Бургаския районен съд.

От представения социален доклад се установява, че по време на пребиваването на детето в ДДУИ с. И. майка му не го е посещавала, не се е интересувала от растежа и развитието му, като за детето информация по телефона е търсила само баба му по майчина линия – С. С. С., като детето периодично е гостувало в дома й и е посещавано от нея в ДДУИ с. И. От 17.10.2008 г. малолетното дете Х. С. е гостувало в дома на баба си за срок от един месец, като по време на престоя му там е било посетено от служител на Дирекция „СП” гр. А., при което е било установено, че за него се полагат адекватни грижи, а баба му – С. С. отговорно и съвестно е изпълнявала поетите  задължения при отглеждането му и задоволяване на специфичните му потребности.

Видно от представеното и прието като доказателство ксеро копие от молба от *** г. се установява, че С. С. е подала молба в Дирекция „СП” гр. А. в която е заявила желанието си да полага грижи за детето Х. в семейна среда. Въз основа на така подадената молба от С. С. С., ОЗД при Д”СП” гр. К. и ОЗД при Д”СП” гр. А. са предприели съвместни действия по реинтеграция на детето в семейна среда, като от извършеното проучване на Д”СП” гр. А. се установява, че С. С. притежава добри битови условия и необходимите родителски умения и качества за нормално физическо, психическо и нравствено развитие на детето. Въз основа на горепосочените констатации директора на Д”СП” гр. Карнобат е издал заповед № * от *** г. за прекратяване настаняването на детето Х. Л. С. в ДДУИ „Св.Екатерина” с. И. и същото е настанено по административен ред в семейството на своята баба по майчина линия С. С. С.

Всички тези гореизложени обстоятелства правилно са наложили изводите на съда, че следва да бъде прекратено настаняването на детето Х. Л. С. в ДДУИ „Св. Екатерина” с. И. и същото дете да бъде настанено в семейството на С. С. С. – баба на детето по майчина линия, тъй като по този начин са охранени интересите на детето във висша степен. Затова напълно правилно и законосъобразно с оглед основанието посочено в разпоредбата на чл. 30, ал.1 от Закона за закрила на детето и в изпълнение на разпоредбата на чл. 29, т. 8 от същият закон директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К. с настоящата си молба е поискал настаняването на детето Х. Л. С. в ДДУИ „Св. Екатерина” с. И. да бъде прекратено и същото малолетно дете да бъде настанено в семейството на неговата баба по майчина линия – С. С. С.

Затова съдът намира, че молбата на директора на Дирекция”Социално подпомагане” гр. К. се явява напълно основателна и доказана и като такава намира, че същата следва да бъде уважена изцяло.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 30, ал.1, във връзка с чл. 29, т. 8 от Закона за закрила на детето Карнобатският районен съд

 

 

Р    Е    Ш    И    :

 

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете Х. Л. С. с ЕГН **********, родено на *** година в гр. Б. от родители – майка Л. Д. С. с ЕГН ********** и баща – неизвестен в специализирана институция – ДДУИ „Св. Екетарина” с. И., обл. Б. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

НАСТАНЯВА малолетното дете Х. Л. С. с ЕГН ********** в семейството на неговата баба по майчина линия – С. С. С. с ЕГН ********** ***, общ. К.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест пред БОС в 7- дневен срок, считано от днес за Д”СП” гр. К. и в същия срок, считано от получаване на съобщението от Районна прокуратура гр. К.

След влизане в законна сила на настоящото решение препис от него да се изпрати на директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. К. и директора на ДДУИ „Св. Екатерина” с. И., обл. Б., както и на Районна прокуратура гр. К.

 

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: