Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 75 / 16.6.2009г.

16.06.2009 година                     град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и осми май две хиляди и девета година.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ……………………Д.Е.……............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......167.........по описа за............2008..................година

Производството по настоящото дело е с правно основание чл. 341 и сл. от ГПК и чл. 34 от ЗС    

 В исковата си молба ищците К.В.Г. , П.В.И.  и Д.В.Д. твърдят, че те и ответниците са съсобственици спрямо описаните в исковата молба земеделски земи от пункт 2 до пункт 6 вкл. по отношение на които земеделски земи находящи се в землището на село *** , Община ***, обл. ***. Ищците  твърдят по – надолу в исковата си молба , че с ответниците не можели да постигнат споразумение за доброволна подялба на процесните земеделски земи  и затова те молят съда да постанови решение  с което да извърши съдебна делба на описаните в исковата молба съсобствени земеделски земи при съответните идеални части  от правото на собственост  по отношение на всеки един от съделителите и по отношение на посочените в  исковата молба земеделски земи.

В съдебно заседание така предявеният иск за съдебна делба се поддържа от ищците чрез процесуалният им представител  и се иска неговото уважаване .

Ответникът Г. Д.  Т. редовно призован не се явява в съдебно заседание и не взема становище по така предявения иск за съдебна делба.

Ответникът  Х.Д.Д. редовно призован при условията на чл. 47 ал. 5 и чл. 48 от ГПК  не се явява в съдебно заседание , но същият чрез специално назначеният особен процесуален представител   взема писмено становище в отговора си по исковата молба по така предявения  иск за съдебна делба, като счита същият за напълно основателен и моли да се извърши съдебна делба като земеделски земи по исковата молба се разделят между съсобствениците - съделители при 1 / 3 ид. част от правото на собственост за съделителя Х.д. Д. , при също 1 / 3 ид. част от правото на собственост спрямо съделителя Г.Д.Т. , а за  останалите трима съделители – ищците по настоящото дело останалата на 1/ 3 ид. част от правото на собственост върху конкретно посочените в исковата молба 6 бр. земеделски земи

 След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства , съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното :

Не се спори между страните по настоящото дело , пък е и видно от приетите като доказателства по настоящото дело нотариален акт за възстановена земеделска земя по ЗСПЗЗ № *** по описа на Районен съд Карнобат , нотариален акт за собственост на възстановени земеделски земи по ЗСПЗЗ № *** по описа на Районен съд Карнобат, 6 бр. скици , удостоверение за наследниците на М. Ц. Т. № * издадена на ***г. от Кметство село *** , Община ***, обл. *** и удостоверение за наследниците на В. Д.Т. № *** издадено на *** също от Кметство село ***, Община ***, обл. **** е че страните по настоящото дело ищците К.В.Г. , П.В.И. и Д.В.Д. , както и ответниците по делото Г.Д.Т. и Х.Д.Д. се явяват съсобственици на процесните земеделски земи , точно конкретизирани по площ, местонахождение и граници в исковата молба , като  ищцата К.В.Г. претажава 1 / 9 ид. част от правото на собственост спрямо същите земеделски земи  , ищцата П.В.И. притежава също 1 / 9 ид. част от правото на собственост спрямо същите земеделски земи  и ищеца Д.В.Д. притежава също 1 / 9 ид. част от правото на собственост върху същите процесни земеделски земи , като ответниците по делото Г.Д.Т. и Х.Д.Д. притежават всеки един по на 3/ 9 ид. части от правото на собственост спрямо същите процесни земеделски земи .

 

Тъй като както правилно сочат ищците ,  страните съделители по настоящото дело не могат доброволно да извършат извънсъдебна делба по отношение на горепосочените процесни недвижими имоти , то съдът намира, че следва да удовлетвори искането на ищците като бъде допусната респективно и извършена съдебна делба по отношение на процесните недвижими съсобствени между страните по настоящото дело имоти при горепосочените идеални части от правото на собственост върху същите земеделски имоти .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                   Р     Е     Ш     И:

        

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между К.В.Г. с ЕГН ********** *** , П.В.И.  с ЕГН ********** *** , Д.В.Д. с ЕГН ********** ***, обл. *** – всички горепосочени лица със съдебен адрес Д.В.Д. ***, обл. *** , Г.Д.Т. с ЕГН ********** ***, обл. *** и Х.Д.Д. с ЕГН ********** с последен постоянен адрес ***, обл. ***  и последен настоящ адрес на същия – гр. *** , в момента в чужбина с неизвестен адрес и със съдебен адрес на същия – гр. Б. ул. *** адв. А.К.   по отношение на съсобствените им земеделски земи находящи се в землището на село ***, Община ***, обл. ***, а именно: 1. нива от 27, 700  дка  представляваща имот № 034012 по плана за земеразделяне на землището на село ***, находяща се в местността “*** “ , втора категория и 2. нива от 9, 339    дка , трета категория , находящо се в м. “*** “  представляващо имот № 051005 по плана за земеразделяне на землището на село *** , 3. нива от 10 дка  , трета категория находяща се в местността “ *** “ , образуваща поземлен имот № 078016 по плана за земеразделяне на землището на село *** , 4. нива от 3, 999 дка , втора категория , находяща се в местността “ *** “ образуваща имот № 109033 по плана за земеразделяне на землището на село ****, 5. нива от 7, 814 дка , трета категория , , находяща се в местността “ *** “ , образуваща имот № 021002 по плана за земеразделяне на землището на село *** и 6. нива в стари реални граници с площ от 0, 985 дка , седма категория , находяща се в местността “ *** “ , образуваща имот № 067003 по плана за земеразделяне на землището на село ***, Община ***, обл. *** , при граници на същите земеделски земи , точно описани в нотариален акт за възстановена земеделска земя по ЗСПЗЗ № *** по описа на Районен съд Карнобат и нотариален акт за собственост на възстановени земеделски земи по ЗСПЗЗ № *** по описа на Районен съд К.  при следните идеални части от правото на собственост спрямо горепосочените съсобствени земеделски земи за всеки един от горепосочените съделители както следва : 1. за съделителката  К.В.Г. – 1/ 9 идеални части , 2. за съделителката П.В.И. – 1 / 9 идеални части , 3. за съделителят Д.В.Д. –  1 / 9 идеални части, 4. за съделителят Г.Д.Т.- 3/9 ид. части и 5. за съделителят Х.Д.Д.- останалите 3 / 9 ид. части .

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: