ЗАПОВЕД № 277 / 16.6.2009г.     
за изпълнение на парично задължение       
по чл. 410 ГПК       
гр. Карнобат, на 16.06.09 г.  
     

 

 

Районен съд гр. Карнобат, гражданско отделение, в проведеното на 16.06.09 г. в закрито разпоредително заседание по Ч.гр.д. № 406/2009 г. по описа на съда за, докладвано от Димитър Маринов – районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

Длъжниците:

1. М.А.С., ЕГН ********** ***, обл. Б., тел: *** и

2. С.И.Р., ЕГН ********** ***

да заплатят солидарно на кредитора

„МУЛТИЛИЗИНГ”ООД ***, представлявано от *** – управител, чрез пълномощника С.А.К.,***, ***

общата сумата от 869 лв. /осемстотин шестдесет и девет лева/, представляваща задължение за неизплатен заем от която: главница в размер на 561 лв. /петстотин шестдесет и един лева/ и мораторна лихва в размер на 308 лв. /триста и осем лева/ за периода от 25.09.2008 г. до 26.02.2009 г., ведно със законната лихва, начиная от 05.03.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 25 лева /двадесет и пет лева/, представляваща разноски по делото за д.т.

Вземането произтича от следните обстоятелства: .

Договор за потребителски паричен кредит № ***

 

Присъдената сума може да бъде внесена по банкова сметка на кредитора:

IBAN: ***

 

      

Важна информация за длъжника       

      
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:       
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.       
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.       
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.       
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.       
5. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.       
      

 

 


                                               


                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                    /ДИМИТЪР МАРИНОВ/