ЗАПОВЕД № 268 / 15.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 15.06.2009 г.

Районен съд - Карнобат, Гражданска колегия в проведеното на 15.06.2009 г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 328/2009 г., докладвано от Димитър Маринов - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът В.Б. ПАНАЙОТОВА, ЕГН **********,***

да заплати на

кредитора Д.Я.Д., ЕГН **********,***, чрез пълномощника адв. Р. Т., по банкова сметка: № ***

 

общата сума от 13371,21 лв. /тринадесет хиляди триста седемдесет и един лева и 21 ст./, представляваща задължение по запис на заповед от 10.02.2009 г., от която: главница в размер на 13000 (тринадесет хиляди лв. 00 ст.), мораторна лихва в размер на 371,21 лв. /триста седемдесет и един лева и 21 ст./ за периода от 10.03.2009 г. до 01.06.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата от 13000 лв., считано от 01.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 500 лв. /петстотин лева/ - разноски по делото /адвокатски хонорар/.

 

Вземането произтича от следните обстоятелства: Редовен от външна страна запис на заповед, нотариално заверен, издаден от длъжника в полза на кредитора на 10.02.2009 г. и с падеж на задължението - 10.03.2009 г., удостоверяващ подлежащо на изпълнение вземане на кредитора срещу длъжника за сумата от 13000 /тринадесет хиляди/ лева.    

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /