ЗАПОВЕД № 273 / 15.6.2009г.     
за изпълнение на парично задължение       
по чл. 410 ГПК       
гр. Карнобат, на 15.06.09 г.  
     

 

 

Районен съд гр. Карнобат, гражданско отделение, в проведеното на 15.06.09 г. в закрито разпоредително заседание по Ч.гр.д. № 394/2009 г. по описа на съда за, докладвано от Димитър Маринов – районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А:

 

Длъжникът Г.К.Х., ЕГН ********** ***

да заплати на кредитора

“Водоснабдяване и канализация” ЕАД ***, представлявано *** чрез пълномощника Д.Б.З., тел.:***

сумата от 724,99 лв. /седемстотин двадесет и четири лева и 99 ст./ за неизплатени фактури за ползвани ВиК услуги, ведно със законната лихва, начиная от 11.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 125 лв. /сто двадесет и пет лева/ разноски по делото от които 25 лева /двадесет и пет лева/ за образуване на дело и 100 лв. /сто лева/ юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК във връзка с Наредба № 1 /изм. и доп. – ДВ бр. 2 от 09.01.2009 г/. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Вземането произтича от следните обстоятелства: .

Г.К.Х. е абонат на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Б. с абонатен № ***. Задълженията на горепосоченото лице към “Водоснабдяване и канализация”ЕАД гр. Бургас за периода от 20.01.2005 г. до 23.04.2009 г. произтичат от доставена, отведена и пречистена вода, като същите не са изплатени в изискуемия срок.

 

Присъдената сума може да бъде внесена по банкова сметка на кредитора:

ТБ “ЦКБ” АД гр. Б., сметка: BG53 CECB 9790 1006 1553 00, BIC: CECBBGSF

 

      

Важна информация за длъжника       

      
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:       
1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.       
2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.       
3. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.       
4. Ако до изтичане на двуседмичния срок не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта влиза в сила и подлежи на принудително изпълнение.       
5. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.       
      

 

 


           
                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                    /ДИМИТЪР МАРИНОВ/