ЗАПОВЕД № 258 / 11.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 11.06.2009  г.

Районен съд - Карнобат, в проведеното на 11.06.2009  г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 380/2009 г., по описа на съда, докладвано от ДИМИТЪР МАРИНОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът К.В.С., ЕГН ********** ***,

да заплати  на

кредитора „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. ***, представлявано от А.В.Я. и П.Н.Д., чрез пълномощника адв. С.С.Ч.,***, тел. ***

сума от 651,20 лв. /шестстотин петдесет и един лева и 20 ст./ представляваща задължение по договор за издаване на кредитна карта „EUROLINE” от ***2003 г., както и законната лихва върху същата сума, начиная от 10.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 313 лв. /триста и тринадесет лева/ разноски по делото, от която 25 лв. /двадесет и пет лева/ платена държавна такса и 288 лева /двеста осемдесет и осем лева/ адвокатско възнаграждение.

            Вземането произтича от следните обстоятелства: Извлечение от счетоводни книги за кредитна сметка № ***, с което се установява вземането на банката и договор за издаване на кредитна карта „EUROLINE” от ***.2003 г.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /