ЗАПОВЕД № 256 / 11.6.2009г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ВЪЗ ОСНОВА НА ДОКУМЕНТ

по чл. 417 от ГПК

гр. Карнобат на 11.06.2009 г.

Районен съд - Карнобат, в проведеното на 11.06.2009  г.,  в закрито разпоредително заседание по ч. гр. дело № 376/2009 г., по описа на съда, докладвано от ДИМИТЪР МАРИНОВ - районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за незабавно  изпълнение по реда на чл. 417 и 418 от ГПК, и след като прецени, че са налице предпоставките за уважаване на искането и на основание чл. 418 от ГПК

РАЗПОРЕЖДА:

Длъжникът Ф. К.М., ЕГН ********** ***, обл. Бургаска

да заплати  на

кредитора "БАНКА ДСК" ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от В. М. С. с ЕГН ********** - гл.изпълнителен директор; Н. Б. Б. с ЕГН **********, Д. Н. Н. с ЕГН **********, Д. Д. М. с ЕГН **********, М. С. В. с ЕГН **********, Л. М. Ж. с ЕГН ********** – изпълнителни директори; всеки двама измежду: Гл. изпълнителен директор и изпълнителните директори, чрез пълномощника Ю.Б.С. – гл. юрисконсулт, със съдебен адрес гр. ***

общата сума от 10571,03 лева (десет хиляди петстотин седемдесет и един лева и 03 ст.), представляваща изискуем кредит, предоставен от „Банка ДСК” ЕАД, от която: главница в размер на 9606,13 лв./девет хиляди шестстотин и шест лева и 13 ст./, лихва в размер на 964,90 лв. /деветстотин шестдесет и четири лева и 90 ст./ за периода от 08.10.2008 г. до 08.06.2009 г., както и законната лихва върху главницата, начиная от 09.06.2009 г. до изплащане на вземането, както и сумата 622,84 лв. /шестстотин двадесет и два лева и 84 ст./ разноски по делото от които внесена държавна такса в размер на 211,42 лв. /двеста и единадесет лева и 42 ст./ и юрисконсултско възнаграждение в размер на 411,42 лв. /четиристотин и единадесет лева и 42 ст./, на основание чл. 64, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1/09.07.2004 г., изм. ДВ бр. 2/2009 на ВАС

Вземането произтича от следните обстоятелства: Договор за кредит за текущо потребление от ***.2008 г. и общи условия, неразделна част от договора за кредит, извлечение от счетоводните книги, с което се установява вземането на Банката поради предсрочна изискуемост.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНИКА

Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:

1. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, или да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта.

2. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, кредиторът може да предяви с иск вземането си срещу Вас. Ако иск не бъде предявен, заповедта няма да влезе в сила и ще бъде обезсилена.

3. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение и въз основа на нея е издаден изпълнителен лист срещу Вас.

4. Подаването на писмено възражение до съда не спира изпълнението на заповедта. Изпълнението се спира, само ако заповедта е издадена въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

5. Принудителното изпълнение се спира, ако представите надлежно обезпечение пред съда по реда на чл. 180 и 181 от Закона за задълженията и договорите. Съдът може да спре изпълнението, ако в срока за възражение представите убедителни писмени доказателства, че не дължите изпълнение.

6. Настоящата заповед е издадена въз основа на представен от кредитора документ, който е редовен от външна страна и удостоверява присъденото вземане. Копие от този документ е приложен към заповедта.

7. Разпореждането за незабавно изпълнение подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в двуседмичен срок от връчването на заповедта. Частната жалба срещу разпореждането за незабавно изпълнение се подава заедно с възражението срещу издадената заповед. Тя може да се основава само на възражения, извлечени от представения от кредитора документ.

8. Заповедта подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас само в частта за разноските в двуседмичен срок от връчването.

Районен съдия: .................................................

/ ДИМИТЪР МАРИНОВ /