ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки в Районен съд– гр.Карнобат