Електронни свидетелства за съдимост

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

Образец на електронно свидетелство за съдимост може да видите тук.
Електронното свидетелство за съдимост може да заявите тук.

Заявител и електронен подпис

Заявител може да бъде физическо лице, което отговаря на изискванията на чл. 35а, ал. 1 от Наредба № 8. За лица, за които са издавани бюлетини за съдимост и за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (включително и лица, които са амнистирани, реабилитирани и/или освободени от изтърпяване на наложено наказание), системата не може да издава електронно свидетелство за съдимост. За тези лица свидетелство за съдимост може да бъде получено по общия ред.

Заявител може да е само физическо лице с издаден квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез него лицето се идентифицира при заявяване на услугата. В автоматичен режим системата може да работи само с квалифициран електронен подпис, в който се съдържа информация за ЕГН на заявителя.

Електронно свидетелство за съдимост не може да бъде издадено за възходящи, низходящи, съпруг, братя, сестри на заявителя или други лица.

Начин на плащане

Съгласно т. 62в, буква в) от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, дължимата такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3.00 лева. Тя следва да бъде платена по банков път в 14-дневен срок от регистриране на заявката по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието.
След регистриране на заявлението системата визуализира информация за банковото плащане, което може да се направи на гише в банка или по електронен път чрез лично електронно банкиране. За улеснение системата предоставя образец на платежно нареждане с предварително попълнени данни, необходими за заплащане на държавната такса - платежното нареждане е само за улеснение на заявителя, без да е задължително негово използване.

Срок за издаване и срок на валидност

Електронното свидетелство за съдимост се издава не по-късно от три работни дни от постъпване на държавната такса по посочена банкова сметка на Министерство на правосъдието.

Електронното свидетелство се издава в електронен формат, подписва се с електронен подпис на издаващия го орган и се визуализира по образец съгласно приложение № 6 от Наредба № 8.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Електронно свидетелство за съдимост има същата сила, както писмената форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

Всички обстоятелства във връзка с издаване на електронно свидетелство за съдимост се съхраняват в информационната система на Министерство на правосъдието.

Достъп до електронно свидетелство за съдимост

Достъпът до електронното свидетелство за съдимост се осъществява единствено чрез код за достъп, който се предоставя на заявителя по въведената от него електронна поща или на страницата на системата при повторно влизане в системата с електронен подпис.

Всяко трето лице, на което заявителят предостави получения код за достъп, може да разгледа издаденото електронно свидетелство за съдимост на страница на Министерство на правосъдието. За разглеждане на издаденото електронно свидетелство за съдимост не е необходим електронен подпис.

С цел демонстрация системата поддържа демо код 1A1A1A1A1A за достъп до образец на електронното свидетелство за съдимост.