Банкова информация

 

Обслужваща банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК
 
BIC код на банката: RZBBBGSF
 
Транзитна сметка с IBAN: BG67RZBB91553120067013 - плащане на държавни такси – образуване на дело, издаване на свидетелство за съдимост, глоби и разноски по дела
 
Набирателна сметка с IBAN: BG80RZBB91553320067005 - плащане на депозити за вещи лица за изготвяне на експертизи, съдебни гаранции, такси и задължения по изпълнителни дела